2-Метилбута-1,3-диен (Изопентадиен; бета-метилдивинил; гемитерпен; 2-метил-1,3-бутадиен; 2-метилбутадиен-1,3)

C₅H₈
516

Госучёт: -

Разм.: мг/м³

Тв.: нет

ЛОС: да

CH: да

ПДК м.р.: 0,5

ПДК с.с.: -

ПДК с.г.: -

ОБУВ: -

Кл.: 3