Трихлор(метил)силан (по гидрохлориду) (Трихлорметилсилан; метилсиликохлороформ; метилсиликонтрихлорид; метилсилил трихлорид)

CH₃Cl₃Si
0952
Трихлор(метил)силан

ПДК м.р.: -

ПДК с.с.: -

ПДК с.г.: -

ОБУВ: 0,1

Кл.: -

Разм.: мг/м³

Тв.: нет

ЛОС: нет

CH: нет

Госучёт: -