4,4'-Изопропилиденбис(2,6-дибромфенол) (2,2-Бис(4-гидрокси-3,5-дибромфенил)пропан, 3,5,3',5'-терабромбис-фенол А)

C₁₅H₁₂Br₄O₂
937

Госучёт: -

Разм.: мг/м³

Тв.: нет

ЛОС: да

CH: нет

ПДК м.р.: -

ПДК с.с.: -

ПДК с.г.: -

ОБУВ: 0,1

Кл.: -