3-Бром-1-метилбензол (Бромид бензол)

C₇H₇Br
822

Госучёт: -

Разм.: мг/м³

Тв.: нет

ЛОС: да

CH: нет

ПДК м.р.: -

ПДК с.с.: -

ПДК с.г.: -

ОБУВ: 0,08

Кл.: -