2-Хлорбута-1,3-диен (Полихлорпрен, поли-2-хлор-1,3-бутадиен)

C₄H₅Cl
930

Госучёт: Хлоропрен

Разм.: мг/м³

Тв.: нет

ЛОС: да

CH: нет

ПДК м.р.: 0,02

ПДК с.с.: 0,007

ПДК с.г.: 0,002

ОБУВ: -

Кл.: 2