1,2,3-Трихлорпропан (Трихлорид аллил, глицерол трихлоргидрин)

C₃H₅Cl₃
0903
1,2,3-Трихлорпропан

ПДК м.р.: -

ПДК с.с.: 0,05

ПДК с.г.: -

ОБУВ: -

Кл.: 3

Разм.: мг/м³

Тв.: нет

ЛОС: да

CH: нет

Госучёт: -