Полимер 4,4'-изопропилидендифенола с дихлоркарбонатом

-
633

Госучёт: -

Разм.: мг/м³

Тв.: да

ЛОС: нет

CH: нет

ПДК м.р.: -

ПДК с.с.: -

ПДК с.г.: -

ОБУВ: 0,2

Кл.: -